Zkoušky TORFL (RJ)

Naše škola nabízí přípravné jazykové kurzy na zkoušky z ruského jazyka - Русский язык в сфере повседневного общения для школьников / Тестирование по русскому языку как иностранному - Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ).

Zkouška TORFL-ТРКИ  je uznávaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. TORFL-ТРКИ  je zanesena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek. ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2).

Diplomy TORFL-ТРКИ  jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje šest kompetencí: poslech, porozumění psanému textu, vlastní písemný projev, ústní projev, slovní zásobu, čtení.

Zájemce o zkoušku TORFL-ТРКИ si může sám zvolit úroveň zkoušky dle své jazykové pokročilosti a není třeba skládat všechny úrovně postupně. Úspěšné složení zkoušek TORFL-ТРКИ   umožní oficiálně prokázat úroveň ovládnutí ruského jazyka. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití lze najít při dalším studiu na středních a vysokých školách.

Příprava ke zkouškám:

Kromě hodin RJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se žáci připravují na zkoušky v ranních či odpoledních hodinách (1x - 2x týdně), které vede aprobovaná vyučující RJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté mohou rodiče na základě svého rozhodnutí své dítě přihlásit ke složení zkoušky TORFL-ТРКИ, cena se pohybuje od 1.500,- do 2.000,- Kč podle úrovně zkoušky.

Pro školní rok 2024/2025 bude spuštěna elektronická registrace do kurzů 2. srpna 2024 v 9.00 hod. na této stránce:

https://zsunesco.reservando.cz/#!/bookings/singleday/4089/2024-08-02

  7:00 - 7:45 14:00 - 14:45 14:45 - 15:30
Pondělí      
Úterý

A1 mírně pokročilí - Chudarová

   
Středa      
Čtvrtek

A2 pokročilí - Chudarová

A0 začátečníci - Chudarová

 
Pátek      


V případě zájmu o přípravný kurz k jazykové zkoušce, popř. další informace, kontaktujte, prosím, e-mailem Mgr. Marcelu Chudarovou (chudarova@zsunesco.cz). Při vysokém počtu zájemců mohou být po naplnění otevřeny další kurzy.

Po zahájení školního roku obdržíte formulář s přesnými údaji o platbě, která bude prováděna na účet školy.

Cena za 1 hodinu je 120,- Kč/žáka (tj cca 3.240,-/kurz dle počtu odučených hodin/týdnů).

Cena zahrnuje mzdové náklady realizačního týmu, náklady na materiál – kancelářský papír, náplně do tiskáren, kopírování materiálů, učební pomůcky, pracovní materiál a cestovní výdaje realizačního týmu, náklady na pronájem prostor – slavnostní předávání certifikátů apod.

Přesná kalkulace kurzu bude upřesněna podle počtu hodin, které budou v jednotlivých kurzech ve školním roce 2024/2025 realizovány.

Mgr. Marcela Chudarová, koordinátor zkoušek

Slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek 2023 - fotogalerie