Charakteristika školy

Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti je úplnou základní školou, která má ve školním roce 2023/2024 702 žáků ve 27 třídách. Plnění školního vzdělávacího programu zajišťuje 46 kvalifikovaných učitelů. V rámci školního poradenského pracoviště pracuje tým sestavený z výchovného poradce, metodika prevence, speciálních pedagogů a školní psycholožky.

Video představující naši školu.

Charakteristika a zaměření ŠVP - "Škola – místo, kde jsem rád."

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli jen encyklopedickým vědomostem, ale také pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě ve 21. století.
Veškerá školní i mimoškolní práce přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti každého žáka, k podpoře jejich talentu a nadání, k motivaci vzdělávat se a poznávat, získávat sebedůvěru.

Síť přidružených škol UNESCO

Od roku 1967 je škola zařazena do sítě přidružených škol UNESCO. Každým rokem se úspěšně zapojuje do projektů vyhlašovaných touto organizací.

Cambridge English Schools

Od roku 2018 je škola zařazena po tříleté úspěšné kandidatuře do mezinárodního programu Cambridge English Schools.

Výuka cizích jazyků

Dle našeho školního vzdělávacího programu se žáci již od prvního ročníku na 1. stupni intenzivně věnují prvnímu cizímu jazyku - v 1. a 2. ročníku časová dotace 2 hodiny týdně.
Od 3. ročníku žáci pokračují ve výuce prvního cizího jazyka s časovou dotací 4 hodin týdně. Na základě současného zájmu žáků a jejich zákonných zástupců má prioritu anglický jazyk.

Od 6. ročníku na 2. stupni si pak žáci podle svého zájmu zvolí zaměření jazykové, nebo přírodovědné.

Jazykové zaměření nabízí žákům studium dalšího cizího jazyka – francouzského, německého, ruského nebo španělského, příp. anglického, a to třemi hodinami týdně v 6., 7., 8. a 9. ročníku, přičemž pokračuje studium prvního cizího jazyka v časové dotaci tří hodin týdně v 6., 7. a 9. ročníku a čtyř hodin týdně v 8. ročníku. Výuka je doplněna o konverzace v cizích jazycích.

Žáci mají možnost navštěvovat mimo dobu vyučování nadstandardní přípravné jazykové kurzy vedoucí k absolvování jazykových zkoušek a následně tyto zkoušky na naší škole složit:

Každoročně pořádáme několik zahraničních výjezdů zaměřených na poznání cizích zemí a zdokonalení se v jednotlivých jazycích. Nejčastěji se jezdí do Velké Británie, Francie, Švýcarska, Itálie, Monaka, Německa či Rakouska. Navštívili jsme ale také např. Mexiko či USA. 

Zúčastňujeme se rovněž celé řady mezinárodních projektů a programů, např. Erasmus+, které umožňují našim nejlepším žáků cestovat po partnerských školách v celé Evropě.

Přírodovědné zaměření

Přírodovědné zaměření představuje nabídku volitelných předmětů zaměřených na přírodní vědy, přičemž nosným je Přírodovědný seminář, dále se jedná o Matematicko-fyzikální seminář, Technický seminář a Laboratorní seminář. Hodinová dotace prvního cizího jazyka je stejná jako v jazykovém zaměření. V 8. a 9. ročníku mají žáci v přírodovědném zaměření tři hodiny týdně dalšího cizího jazyka, v současné době je preferován německý jazyk.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Jsme otevřeni žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i se sociálním znevýhodněním.
Náš speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky.
Rovněž se zabýváme významnějšími možnostmi vzdělávání žáků mimořádně nadaných, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení.

Školní poradenské pracoviště

Ve škole pracuje tým sestavený z výchovného poradce, metodika prevence, speciálních pedagogů a školní psycholožky.

Výsledky vzdělávání našich žáků

Naše škola dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků ve vzdělávání, které podmiňují jejich zájem o další studium a výběr střední školy. 


Naši absolventi

Fotogalerie školy: