Cambridgeské zkoušky (AJ)

Od školního roku 2011/2012 nabízí naše škola žákům 1. stupně možnost zúčastnit se Cambridgeských zkoušek pro děti – Cambridge Young Learners English Tests. Od školního roku 2013/2014 jsou zavedeny i pro žáky 2. stupně.

Nabídka kurzů Cambridge ve školním roce 2022/2023

Jsou organizovány organizací Cambridge ESOL, která je součástí Univerzity v Cambridge ve Velké Británii a jsou připravovány a následně hodnoceny speciálně vyškolenými odborníky na jazykovou výuku.

Sestavení testů byla věnována velká pozornost. Jsou koncipovány tak, aby byly zábavné a pro děti co nejméně stresující. Obsahují aktivity a témata, které většina dětí dobře zná.

Testy zahrnují hlavní jazykové dovednosti – poslech, čtení a psaní a ústní projev.

Úrovně Young Learners

Testy jsou k dispozici ve čtyřech úrovních:

Zkouška PET (Preliminary English Test) odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce, zkoušky Flyers a KET (Key English Test) odpovídají úrovni A2 a ostatní zkoušky Starters a Movers jsou na úrovni A1.

Společný evropský referenční rámec je dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalosti cizí řeči. Poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, přípravu zkoušek, učebnic atd.

Testy se skládají v každé úrovni ze tří částí:

Poslech – děti poslouchají krátké namluvené texty a doplňují úkoly, které prověřují míru pochopení textu.

Čtení a psaní – děti prokazují své schopnosti číst a psát jednoduchým jazykem.

Ústní projev – krátký několikaminutový rozhovor se speciálně vyškoleným zkoušejícím.

Veškeré informace týkající se zkoušek naleznete zde.

Zkoušky se konají pod patronací British Council. Od počtu 25 dětí proběhnou na naší škole, při menším počtu žáků se děti účastní zkoušek v Brně. Jazykové zkoušky lze skládat také individuálně, a to na půdě British Council v Praze.

Příprava ke zkouškám:

Kromě hodin AJ, které jsou součástí povinné školní výuky dítěte, se děti připravují na zkoušky v odpoledních hodinách AJ (1x - 2x týdně), které vedou aprobovaní učitelé AJ naší školy. Výše uvedené hodiny probíhají od konce září do května a jsou plně hrazeny rodiči. Poté rodiče mohou dítě přihlásit ke složení Cambridgeské zkoušky, cena se pohybuje od 1750 do 3 780 Kč podle úrovně zkoušky. 


Philip Mabbett, Mgr. Marie Dittrichová, Mgr. Romana Přikrylová

koordinátoři zkoušek

 

Slavnostní předávání certifikátů absolventům jazykových zkoušek 2022 - fotogalerie

Informační setkání k přípravným jazykovým kurzům - 2022

Reportáž TVS: Žáci ZŠ UNESCO získali mezinárodní jazykové certifikáty

iDNES.cz: V Hradišti učí angličtinu jinak, deváťáci ji umí na úrovni maturantů

 

Soubory