Povinné informace

Povinné informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, v platném znění.

(Poslední úprava: 11.08.2023 14:36 hod.)

1. Název

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je město Uherské Hradiště. Příspěvková organizace vznikla dne 01.01.2001 na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 134/11/Z/2000 ze dne 29.08.2000.

Hlavní účel

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

Právnická forma příspěvková organizace
Právnická osoba zřízena na dobu neurčitou
Ředitel školy Mgr. Jan Vorba (statutární orgán právnické osoby)
Zřizovatel školy Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
www.mesto-uh.cz

 

3. Organizační struktura školy od 01.01.2019

Schéma

4. Kontaktní spojení

Adresa školy (fakturační adresa)
Základní škola UNESCO
příspěvková organizace
Komenského náměstí 350
686 62 Uherské Hradiště

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Kancelář školy
Ing. Nikola Maňásková, hospodářka
Komenského náměstí 350
686 62 Uherské Hradiště

Úřední hodiny
Úřední hodiny kanceláře školy - pracovní dny (s výjimkou letních prázdnin):
07:30-11:00 hod. a 13:00-15:00 hod. pondělí - čtvrtek
07:30-11:00 hod. pátek

Telefonní čísla
572 432 826

Kontakty

Adresa internetové stránky
www.zsunesco.cz

Adresa e-podatelny
e-mail: zsunesco@zsunesco.cz

Datová schránka
ID datové schránky: xfrmtqr

Další elektronické adresy
Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

KB, číslo účtu: 27-6687190257/0100

6. IČ

70436070

7. DIČ

CZ70436070 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitele do funkce jsou k nahlédnutí u ředitele školy. Kompletní ŠVP jsou rovněž k nahlédnutí u ředitele školy a jsou také vyvěšeny na nástěnkách v obou budovách: při vstupu do budovy Hradební a u kanceláří zástupců ředitele v budově Hlavní.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled do roku 2025 je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele.

9. Žádosti o informace

Pracovník určený k poskytování informací

Ing. Eva Motyčková, tel. 572 432 821
e-mail: motyckova@zsunesco.cz

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. (§ 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Směrnice pro poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací

Poskytnuté informace

10. Příjem podání a podnětů

Pracovník určený k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a žádostí

a) ředitel školy - Mgr. Jan Vorba, pro případ jeho nepřítomnosti
b) statutární zástupce ředitele školy - Mgr. Dagmar Janásová

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Podat stížnost, podnět či žádost lze prostřednictvím kanceláře školy (Komenského nám. 350, 686 62 Uherské Hradiště), a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Směrnice pro vyřizování stížností

Oznámení protiprávního jednání
Oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je možno učinit prostřednictvím zřizovatele, to je města Uherské Hradiště.
K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči Základní škole UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvkové organizaci, může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti.

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

Vybrané právní předpisy

Školní řád - účinnost od 01.09.2022

Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2023

Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01.09.2023

Vnitřní řád školní jídelny - účinnost od 01.07.2022

12. Úhrada za poskytování informací

Sazebních úhrad za poskytování informací

Poskytování informací Poznámka
Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,50
  A3 jednostranné 3,00
Tisk A4 černobílé 3,00
  A4 barevné 10,00
Kopírování na magnetické nosiče CD 50,00
Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   Bezplatné
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací   280 Kč/hod.


Směrnice pro poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
V průběhu posledních dvou let nebylo žádné usnesení vydáno.

13. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv nejsou

Výhradní licence nejsou

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Výroční zprávy od šk. r. 2004/2005

15. GDPR – obecná informace o zpracování osobních údajů

(V Uherském Hradišti dne 23.03.2023)

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace (dále "příspěvková organizace") je příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1)     zápis k základnímu vzdělávání,

2)     zajištění základního vzdělávání,

3)     zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu,

4)     zajištění školního stravování.

Kontaktní adresa správce:

Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace, adresa Komenského nám. 350, 686 62  Uherské Hradiště, IČ: 70436070, telefon: +420 572 432 826, e-mail zsunesco@zsunesco.cz, ID datové schránky: xfrmtqr.

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Komenského nám. 350, 686 62 Uherské Hradiště, IČ: 70436070, telefon: +420 572 432 826, e-mail poverenec@zsunesco.cz, ID datové schránky: xfrmtqr.

Jmenovaný pověřenec: Ing. Martina Blahová (od 11.06.2018)

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci dané akce (např. výstava, koncerty, soutěže či další kulturní akce) pořádané příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

16. Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací na webové stránce www.zsunesco.cz je v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), v platném znění.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru – slavik@zsunesco.cz .

Směrnice, pokyny, provozní řády

Výroční zprávy o poskytování informací

Formuláře

Ceník za pronájem nebytových prostor

Soubory

  • a) Souhlas se zpracováním osobních údajů (Stáhnout)
  • b) Souhlas se zpracováním osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů (Stáhnout)
  • c) Potvrzení o seznámení se s uvedenými dokumenty školy (Stáhnout)
  • Informovaný souhlas s činností školního psychologa (Stáhnout)