Historie školy

Dějiny Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti

a) Období 1890-1953

Od začátku osmdesátých let 19. století se významnou součástí politického boje jednotlivých stran v Uherském Hradišti stalo úsilí o zřízení českého školství. Protože obecné a měšťanské školy zřizovaly, udržovaly a spravovaly obce, mohly být tyto snahy úspěšné teprve po roce 1890, kdy se vlády nad městem definitivně chopila česká strana. Dne 6. září 1890 se školní rada statutárního města usnesla, aby od školního roku 1890/1891 byla otevřena smíšená česká obecná škola, jejímž správcem byl ustanoven Rajmund Tlusták. Škola nalezla prozatímní sídlo v Redutě, v prvním poschodí nad divadelním sálem, kam začalo docházet prvních 75 žáků. V souvislosti s nárůstem počtu žáků však muselo být brzy řešeno definitivní umístění školních prostor, proto se učilo ještě na dnešním Masarykově náměstí v obecním domě čp. 12/13 a v části staré soudní budovy čp. 32/33. Po otevření nového justičního paláce v roce 1896 byla celá obecná škola umístěna v uvolněných soudních prostorách nad dnešní Hradišťankou. 

V roce 1896 byla zřízena také česká měšťanská škola dívčí, která navazovala na dosavadní smíšenou obecnou školu. Chlapecká měšťanka zatím zřízena nebyla kvůli obavám z oslabení českého gymnázia a také proto, že její zřízení bylo podmíněno postavením samostatné školní budovy. K naplnění tohoto přání došlo až roku 1912, kdy byly zároveň české obecné školy reorganizovány tak, že byla vytvořena obecná a měšťanská škola dívčí pod správou jednoho ředitele a obecná a měšťanská škola chlapecká pod správou druhého ředitele. Současně s touto reorganizací byla zahájena stavba školy na Komenského náměstí čp. 350, slavnostně otevřená 16. září 1913. Nová školní budova od architekta Ladislava Skřivánka z Prahy byla postavena z rozpočtu města nákladem necelých 400 000 korun místními stavebními firmami Julia Koppa, Josefa Horáka a Aloise Jaroše.

S obecními a měšťanskými školami bylo vždy spojeno nejen vlastní vzdělávání dětí, ale rozvíjela se na nich i bohatá kulturní a zábavní činnost. Školní oslavy se zaměřovaly na významné státní svátky, jakým byl např. vznik samostatné Československé republiky, dále se konaly vánoční a mikulášské besídky, oslava Dne matek, připomínka narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka apod. Na školách se také hrávalo dětské divadlo, pořádaly se školní akademie, výlety a exkurze. Významnou pomůckou při vyučování se stal od dvacátých let 20. století rozhlas a film. V době kdy kniha byla v domácnostech ještě zvláštností, měly obrovský význam školní knihovny s beletristickou a odbornou náplní. Také zdejší učitelé (Rajmund Tlusták, Karel Jaroslav Obrátil, Josef H. Štěrba, Emil Žejglic, Hynek Lilek, Oldřicha Halma,  František Grones, Julie Přikrylová, Cyril Řezníček a další) hráli důležitou roli v kulturním, politickém a národnostním životě města.

Meziválečný vývoj přinesl pro uherskohradišťské školy také několik vnitřních organizačních změn. Výnosem zemské školní rady z 9. prosince 1921 bylo dosavadní společné řízení obecních a měšťanských škol od školního roku 1922/1923 opět rozděleno, takže vznikly čtyři samostatné školy – obecná škola chlapecká, obecná škola dívčí, měšťanská škola chlapecká a měšťanská škola dívčí. Ve školním roce 1927/1928 docházelo do obecné školy chlapecké 208 žáků a do dívčí 222 žákyň, do měšťanské školy chlapecké 235 žáků a do dívčí 166 žákyň. Během prázdnin roku 1942 se musela dívčí obecná a dívčí měšťanská škola přestěhovat do budovy reálného gymnázia na Velehradské třídě, neboť na její místo se přestěhovala německá hlavní škola.

b) Období 1953–1992

          Podle nových školských zákonů z roku 1948 byly v centru města Uherského Hradiště od školního roku 1953/1954 sloučeny dosavadní dvě národní (obecné) a dvě střední (měšťanské) školy s místním gymnáziem a místo nich vznikly k 1. září 1953 Osmiletá střední škola Uherské Hradiště, poskytující úplné základní vzdělání, a Jedenáctiletá (resp. později Dvanáctiletá) střední škola Uherské Hradiště, která kromě základního vzdělání umožňovala i vyšší střední vzdělání ukončené maturitou. Sídlem prvně jmenované školy se stala budova bývalého gymnázia na Velehradské třídě 218, druhá z nich pak sídlila na Komenského náměstí 350.

Hlavní důraz ve školství byl nyní položen na ideovou a politickou výchovu mládeže, polytechnickou výuku a řízenou mimoškolní činnost dětí. Ideologickou výchovu žáků už od třetí třídy ovlivňovala především pionýrská organizace, která byla založena na dívčí střední škole již 8. května 1950 a na chlapecké o rok později. O nejmenší děti měla po skončení vyučování pečovat školní družina, která vznikla na počátku padesátých let. Téměř příznačně byla umístěna do budovy krajského soudu na Palackého náměstí a do Měšťanské besedy v Hradební ulici. V roce 1954 byla budova Měšťanské besedy upravena na školní jídelnu, kde se v nepříliš dobře vybavené kuchyni vařilo 600 obědů denně. Teprve v roce 1975 byla v budově vybudována nová kanalizace a zaveden plyn. Celková generální oprava budovy proběhla až v letech 1992–1994 nákladem městského úřadu. Druhá školní jídelna byla zřízena v roce 1962 pro náhradní stravování žáků 1. základní devítileté školy v prostorách bývalé věznice. Kuchyně a jídelna, kde se v průměru stravovalo 480 žáků, byla původně určena jen jako provizorium, zůstala zde však zachována až do sklonku 20. století.

            Nové změny v organizaci československého školství přinesl zákon č. 186/1960 Sb. Ten především znovu oddělil základní stupeň vzdělávání od středoškolského, povinnou školní docházku prodloužil o rok a dosavadní národní školy proměnil v základní devítileté školy (ZDŠ) s nižšími ročníky. Od roku 1960 dostávali žáci učebnice zdarma, do té doby je museli platit rodiče. Ve školním roce 1961/1962 tak v Uherském Hradišti vznikly dvě základní devítileté školy s pěti ročníky nižšího stupně a čtyřmi ročníky vyššího stupně. 1. Základní devítiletá škola v Uherském Hradišti se nacházela v původní škole na Komenského náměstí, 2. Základní devítiletá škola v Uherském Hradišti zůstala až do roku 1963 na Velehradské třídě, aby se následně přestěhovala do východního křídla původní budovy obecných a měšťanských škol čp. 350.

            1. Základní devítiletá škola se již v roce 1963 stala do určité míry školou výběrovou, neboť v ní byla zavedena rozšířená výuka jazyků. V tomto roce měla škola 18 tříd, 606 žáků a asi 25 pedagogů. V době politického uvolnění se 1. ZDŠ ve školním roce 1967/1968 přihlásila do mezinárodního programu UNESCO, který si kladl za cíl rozvíjet přátelství a porozumění mezi národy, dávat podněty pro šíření vzdělání a kultury mezi lidmi, posilovat úctu k lidským právům a ochraňovat přírodu na celém světě. Následně byla skutečně zařazena jako jedna ze tří základních škol v Československu mezi přidružené školy UNESCO. Zájem o tuto školu byl enormní, proto musela vzniknout její expozitura v budově čp. 32/33 (nazývané podle stejnojmenné prodejny Hradišťanka), kde bylo pro sedm tříd zabráno celé 2. patro, nižší ročníky musely směnovat v družině v Hradební ulici a v prostorách staré radnice. Mezinárodní spolupráci a svou kvalitu si škola do určité míry uchovala i v době normalizace, i když řada učitelů byla po politických prověrkách v letech 1970–1972 vyloučena z učitelského sboru.

            V letech 1978 až 1995 prošlo české školství několika důležitými zákonnými úpravami, které přinesly změny názvu základní školy, počtu vzdělávacích ročníků či délku povinné školní docházky. Pro centrální školy v Uherském Hradišti se však stal významným předělem rok 1979. V důsledku vzniku dalších základních škol ve městě došlo v druhé polovině sedmdesátých let ke snížení počtu dětí na zdejších základních školách, a také další ekonomické problémy si vyžádaly sloučení obou „základek“ na Komenského náměstí k 1. září 1979. Aby bylo zachováno dosavadní číslování uherskohradišťských škol, vznikl název 1. a 2. Základní škola v Uherském Hradišti, který byl užíván až do roku 1992.

c) Období po roce 1992

            Od 1. září 1992 dostává škola na Komenském náměstí nový název Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště. Uvedený název pak byl oficiálně propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k 15. červnu 1999 za aktivní přístup školy v oblastech míru, demokracie, lidských práv, udržitelného rozvoje a kvality života. Od 1. ledna 2001 se stala škola příspěvkovou organizací města Uherského Hradiště.

            V nových společenských podmínkách po roce 1990 navázala škola přátelské kontakty s učiteli a žáky Neulandschule ve Vídni a při následném setkání byl vypracován společný projekt všestranné spolupráce, obsahující výměnné pobyty žáků a učitelů, výměnu zkušeností z oblasti školství, pořádání společných kulturních a sportovních akcí apod.

Vývoj školství po roce 1990, stejně jako celá naše společnost, prodělával překotné změny. Do všech oblastí vzdělávání pronikla především moderní technologie, výpočetní technika a velký důraz byl položen na znalost cizích jazyků. Vznikly nové možnosti studia nebo stáží v zahraničí, rozšířily se kontakty a družební vztahy se zahraničními partnery. Škola se dnes pravidelně zapojuje do mezinárodních programů Erasmus+ (dříve Comenius), žáci se účastní zahraničních výjezdů po celé Evropské unii a navštívili i USA. Od roku 2018 je škola po tříleté úspěšné kandidatuře zařazena do mezinárodního programu Cambridge English Schools. V rámci hlavní činnosti nadstandardně nabízí svým žákům v době mimo vyučování přípravné jazykové kurzy ke složení mezinárodních zkoušek z anglického, španělského, francouzského, německého či ruského jazyka. Každoročně jsou tak slavnostně za účasti vedoucích představitelů města předávány desítkám úspěšných absloventů těchto mezinárodních zkoušek příslušné certifikáty.

            Reprezentativní školní budova z počátku 20. století si také v průběhu druhé poloviny století vyžádala potřebné úpravy. První velkou změnou byla v roce 1968 úplná výměna elektroinstalace podle nových technických norem. Na začátku osmdesátých let proběhla celková generálka stavby, v roce 1991 byla dokončena v jejím sousedství stavba nové tělocvičny a v roce 1993 zavedeno plynové topení. V roce 1992 byla rekonstruována také pobočka školy v Protzkarově ulici, její existence však po deseti letech definitivně skončila. V budově v Hradební ulici byla v roce 2006 realizována moderní půdní vestavba a prostorová úprava stávajících tříd.

            Zásadní rekonstrukce historické budovy na Komenského náměstí a přilehlého areálu započala v roce 2012, kdy bylo otevřeno nové sportovní hřiště s umělým povrchem. V následujících sedmi letech se školní budova dočkala obnovy fasády při zachování původního charakteru, výměny oken a dveří a rekonstrukce vnitřní terasy včetně jejího zateplení. Došlo také k výstavbě bezbariérového přístupu, rekonstrukci vnějších kanalizačních rozvodů a přípojek, zateplení tělocvičny a bylo obnoveno i původní oplocení zahrady základní školy. Celkové náklady si vyžádaly více než 65 milionů korun.

            Dobrou školu však netvoří jen krásná budova nebo kvalitní učitelský sbor, ale i odpovídající kolektiv správních zaměstnanců, kteří zajišťují potřebné úkoly v oblasti administrativy, provozu, údržby, čistoty a pořádku. 

(Podrobnější údaje k dějinám školy a školství v Uherském Hradišti včetně seznamu ředitelů lze najít na stránkách elektronické encyklopedie dějin města Uherské Hradiště.)

PhDr. Jiří Čoupek

 

Naši absolventi - průběžně doplňováno