Školní poradenské pracoviště

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb našim žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Zaměřujeme se hlavně na tyto základní činnosti:

1.   Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

a) Jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať už jde o specifické poruchy učení, nebo žáky s jinými problémy (zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, vývojové poruchy chování), které u nich způsobují výukové potíže. Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z platného doporučení školského poradenského zařízení, zejm. z doporučených podpůrných opatření. Na naší škole jde zejména na I. stupni o systém reedukační péče a individuální podporu ze strany pedagogů ve formě konzultací, které mají děti možnost navštěvovat na I. i II. stupni dle potřeby.

b) Do této oblasti spadá také péče o žáky nadané a mimořádně nadané. Na naší škole je k nim přistupováno individuálně při výuce, mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni dle vypracovaného IVP a je jim poskytována individuální pedagogická péče nad rámec běžné výuky.

c) Naše škola je otevřená i dětem s jinou státní příslušností žijícím v ČR. S prací s těmito žáky máme již několikaletou zkušenost. Dětem se nad rámec výuky podle potřeby věnují pedagogové vyškolení v této oblasti.

2.   Poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické a preventivní

Všichni členové ŠPP poskytují poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy.

3.   Prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledávat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží žáků a co nejdříve s žáky začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale k jejich nápravě nebo alespoň zmírnění (např. náslechy v hodinách, konzultace s učiteli, přítomnost speciálního pedagoga a psychologa při zápisu do 1. tříd apod.)

4.   Prevence sociálně-patologických jevů

Naším cílem je komunikovat s dětmi o problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak stabilní síť preventivní činnosti. Naše škola realizuje pro podporu této oblasti pro děti např. adaptační pobyty, pracujeme s třídními kolektivy ve snaze podpořit tak pozitivní vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem. Organizujeme řadu osvětových projektů a besed pro naše žáky. Do školy zveme odborníky z různých oblastí preventivní činnosti. Před problémy nezavíráme oči, ale otevřeně je s žáky a rodiči řešíme.

5.   Kariérové poradenství

Pro žáky 8. a 9. ročníků nabízíme poradenství v oblasti profesní orientace. Může jít o formu individuálních konzultací, konzultací pro rodiče, ale i o nabídku profesní diagnostiky školní psycholožkou.

6.   Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i žákem samotným snažíme najít co nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a snížení jeho dopadu na žákovo další vzdělávání. Naše škola je přístupná také spolupráci s dalšími organizacemi v této oblasti.

7.   Podpora spolupráce s rodinou

Provázanost a spolupráce mezi rodinou a školou je pro nás velmi důležitá a zastáváme názor, že je i pro optimální rozvoj žáků nezbytná. Proto se snažíme s rodinami našich žáků navázat dobrý vztah. Rodičům nabízíme konzultace ve škole, účast na projektech školy, besedy pro rodiče.

ŠPP - struktura

Školní psycholožka - Mgr. Markéta Kunetová

Oblast výchovného poradenství - Mgr. Tomáš Pírek

Kariérový poradce - Mgr. Tomáš Pírek

Školní metodik prevence - Mgr. Petr Kočíř

Speciální pedagog pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Iva Potyková

Speciální pedagog pro žáky s mimořádným nadáním - Mgr. Dagmar Janásová