Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně zveme Vaše děti k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023.

Zápis se bude konat ve čtvrtek a v pátek 7.-8. dubna 2022 v čase 14:00-17:00 hod. v prostorách budovy Hradební.

Chcete-li si rezervovat přesný čas, učiňte tak telefonicky na č. 572 432 826 (kancelář školy). 

Zákonný zástupce dítěte se musí u zápisu prokázat občanským průkazem a také je nutné vzít s sebou rodný list dítěte. Potřebné formuláře můžete vyplnit buď u zápisu, nebo již doma a vzít s sebou.

Po celou dobu budou připraveni zodpovědět Vaše dotazy vedení školy, paní učitelky i školní psycholožka Mgr. Tereza Blahová.

Před zápisem se ještě budou konat pro zájemce poslední předškolácké skupinky, na které všechny srdečně zveme. Podáme zde bezprostřední informace k zápisu a budete mít možnost si nejen prohlédnout budovu školy, ale také se případně na cokoli zeptat. Tyto předškolácké skupinky se uskuteční přímo ve škole v budově Hradební. Termín: čtvrtek 24. března 2022 od 15:45 hod.


Na všechny naše budoucí prvňáčky se již těší učitelé i žáci ZŠ UNESCO:-)

Pozn. V případě nepříznivé epidemické situace může dojít v organizaci zápisu ke změnám.

 

Informace o organizaci a průběhu zápisu do 1. tříd

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je potřeba dodat nejpozději 31.08.2022. Vlastní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je možno vyplnit přímo u zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud se dítě nemůže dostavit k zápisu ze zdravotních nebo jiných důvodů, oznámí tuto situaci zákonný zástupce základní škole osobně nebo telefonicky na č. 572 432 825 nebo 572 432 822 a dostaví se s dítětem k zápisu v náhradním termínu.

Kritéria pro přijetí žáka/žákyně do naší školy v roce 2022/2023

1) Spádovost dítěte
2) Sourozenec dítěte navštěvuje naši školu
3) Losování – platí pro nespádové děti v případě překročení maximálního počtu přijímaných žáků

V tomto školním roce jsme schopni otevřít maximálně tři první třídy po 30 žácích. Děti ze spádového obvodu jsou přijímány přednostně, ostatní pak až do naplnění kapacity tří tříd dle výše uvedených kritérií.

Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy na ZŠ UNESCO a nepatří do jejího spádového obvodu, se dostaví k zápisu přímo na tuto školu. Své rozhodnutí oznámí své spádové škole.

Do spádového obvodu naší školy patří:

Ulice:
Boženy Němcové
Dlouhá
Dvořákova
Františkánská
Havlíčkova
Hradební
Jana Blahoslava
Jana Lucemburského
Jindřicha Pruchy
Jiráskova
Jiřího z Poděbrad
Josefa Stancla
Kollárova
Komenského nám.
Krátká
Leoše Janáčka
Mánesova
Mariánské nám.
Masarykovo nám.
Milíčova
Mlýnská
Na Baště
Na Morávce
Na Splávku
Na Stavidle
Nádražní
Nám. Republiky
Obchodní
Otakarova
Palackého nám.
Politických vězňů
Poštovní
Prostřední
Protzkarova
Průmyslová
Růžová
Sloupského
Sojákova
Stojanova
Svatoplukova
Svatováclavská
Šafaříkova
Šromova
Tř. Maršála Malinovského (pravá strana směrem do Kunovic)
Tyršovo nám.
U Reduty
Velehradská tř.
Vodní
Všehrdova
Výpadová
V Teničkách
Zelný Trh
Žerotínova

Průběh zápisu 

Formální část

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, kdy vyplní náležité dokumenty (budou doplněny během února)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

Dále doporučujeme, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

O žádostech o přijetí k základnímu vzdělávání bude rozhodnuto ve správním řízení. Výsledky zápisu budou následně zveřejněny na webových stránkách školy pod registračními čísly přidělenými u zápisu.

Jak můžete pomoci svým dětem 

Desatero pro rodiče 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání - výsledky zápisu

Soubory

  • ZÁPISNÍ LIST pro školní rok 2022-2023 (Stáhnout)
  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023 (Stáhnout)
  • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (Stáhnout)