Výchovné poradenství zahrnuje úzkou spolupráci výchovného poradce se speciálním pedagogem, metodikem prevence, školní psycholožkou a následně poté s třídními učiteli. Výchovný poradce koordinuje a zabezpečuje jejich činnost a nabízí poradenskou pomoc a spolupráci jak učitelům, tak žákům, ale i rodičům.

Aktuálně: Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) se budou konat 13. a 14. dubna, na víceletá gymnázia pak 17. a 18. dubna.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí.?Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné). Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci přihlášení na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.?Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají. 

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. 

Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.


Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V?případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 


Připomínám, že zápisové lístky jsou k dispozici v kanceláři školy.

Výchovné poradenství zahrnuje úzkou spolupráci výchovného poradce se speciálním pedagogem, metodikem prevence, školní psycholožkou a následně poté s třídními učiteli. Výchovný poradce koordinuje a zabezpečuje jejich činnost a nabízí poradenskou pomoc a spolupráci jak učitelům, tak žákům, ale i rodičům.

Výchovné působení na škole tak probíhá prostřednictvím výchovného poradce zejména v těchto směrech:

Začlenění do vlastní práce: